Klávesové zkratky editoru

PŘÍKAZ ZKRATKA ALTERNATIVNÍ ZKRATKA
kopírovat ctrl + c ctrl + ins
vyjmout ctrl + x shift + del
vložit ctrl + v shift + ins
vložit y Wordu ctrl + w  
vybrat vše ctrl + a  
na celou obrazovku ctrl + f ctrl + alt + enter
uložit ctrl + s ctrl + shift + s
zobrazit zdroj ctrl + tab  
najít a nahradit ctrl + h  
vložit odkaz ctrl + l  
vložit odkaz na stránku ctrl + shift + l  
zrušit odkaz ctrl + d  
vložit / změnit tabulku ctrl + t  
vložit obrázek ctrl + p  
vložit filmový přehrávač ctrl + m  
vložit flash animaci ctrl + f  
zpět ctrl + z ctrl + shift + z
vpřed strul + y ctrl + shift + y
tučné písmo ctrl + b  
kurzíva ctrl + i  
podtržení ctrl + u  
nedělitelná mezera  shift + mezerník  
 
 
 
 
 
 
Jednoduše, jako změnit Wordový dokument... Takový web změníte i Vy!